Vsebina

STORITVE PODJETJA REFIKO

Za vas lahko opravimo naslednje storitve:

REVIDIRANJE

• revizija letnih računovodskih izkazov
• revizija za namen prisilnih poravnav
• ustanovitvena revizija
• revizija za potrebe statusnih sprememb
• revizija namenske porabe sredstev
• preizkušanje računovodskih izkazov (review)
• revizija poslovanja (performance audit)
• revizija stvarnih vložkov
• revizija obveznosti
• interna revizija

Naša revizija je usmerjena k poslovnim partnerjem.

Našim poslovnim partnerjem, s svojim znanjem in izkušnjami, pomagamo pri spopadanju z izzivi, ki jih prinaša poslovno okolje. Ponujamo jim rešitve za izboljšanje njihove učinkovitosti ter jim pomagamo doseči zastavljene poslovne cilje.

REVIDIRANJE NOTRANJIH KONTROL-NOTRANJA REVIZIJA

Naše storitve zajemajo tudi notranjo revizijo, ki jo razvija kot orodje notranjih kontrol spoštovanja splošnih predpisov ter standardov in normativov poslovanja družbe in upoštevanja usmeritev organov vodenja družbe.

Pri tem je zelo pomembno, da ima revizijska hiša znotraj svoje organiziranosti skrbno ločeno revizijsko dejavnost od ostale dejavnosti družbe, kar zagotavlja neodvisnost opravljanja posameznih dejavnosti za naročnika.

REVIDIRANJE PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

• javni skladi
• vzgojno izobraževalne ustanove (vrtci, osnovne šole, srednje šole, univerze)
• občine
• zavodi
• državne agencije, uradi in inštituti
• bolnišnice in zdravstveni domovi

DAVČNO SVETOVANJE

Svetujemo pri:

• davku od dohodkov pravnih oseb
• davku na dodano vrednost
• dohodnini
• pripravi davčnih izkazov
• pridobivamo mnenja in pojasnila davčnih oblasti

Naše vsakdanje delo je neločljivo povezano z razumevanjem davčne zakonodaje s področja vseh vrst davkov ter s tem povezanim svetovanjem. Če se poslovnim partnerjem v določenih situacijah porajajo dvomi, kako ravnati, lahko le hitro in pravilno svetovanje odvrne kasneše finančne in druge neugodne posledice.

RAČUNOVODSKO SVETOVANJE

Svetujemo pri:

• izbiri ustreznih računovodskih usmeritev
• sestavitvi skupinskih računovodskih izkazov
• oceni računovodskega sistema, pretoka dokumentacije, poslovodskih informacij ter sistema notranjih kontrol
• pripravi računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
• Ponudimo vam lahko celovito storitev “Računovodski servis”.


SVETOVANJE NA PODROČJU PODJETNIŠKIH FINANC IN DRUGI DOGOVORJENI POSLI

• ocenjevanje vrednosti podjetij
• skrbni pregled (due dilligence)
• svetovanje pri združitvah, prevzemih in drugih oblikah podjetniškega povezovanja
• določitev menjalnega razmerja
• dogovorjeni posli ( preverjanje segmentov poslovanja)
• preiskovalni posli
• ovrednotenje sistema notranjih kontrol in uvajanje notranje revizije
• vodenje knjigovodstva manjših in srednjih družb
• sestavljanje računovodskih izkazov
• sestavljanje davčnih izkazov
• izdelovanje računovodskih in drugih poročil.

Svetovanje na področju podjetniških financ in drugi dogovorjeni posli, v kombinaciji z drugimi storitvami, razkrijejo finančna in druga tveganja v ciljnem podjetju ter s tem olajšajo izvedbo načrtovane transakcije.

S poznavanjem vseh pomembnih industrijskih sektorjev lahko zagotovimo integrirani pristop, ki ustreza specifičnim potrebam naših poslovnih partnerjev in jim s tem pomagamo, da so njihove transakcije uspešno izpeljane.

Na osnovi naših izkušenj pomagamo poslovnim partnerjem ovrednotiti sistem notranjih kontrol in pomagamo pri uvajanje notranje revizije.

Naša dejavnost obsega tudi vodenje knjigovodstva manjših in srednjih družb, sestavljanje računovodskih izkazov, sestavljanje davčnih izkazov, izdelovanje računovodskih in drugih poročil.